گالری طلایی | پارچه دیواری و کاغذ دیواری پارچه ای

پارچه دیواری و کاغذ دیواری پارچه ای

پارچه دیواری از جمله وسایل تزئینی دکوراسیون های لوکس، دکوراسیون های داخلی منزل لوکس و خارجی محسوب می شود.مدل های تصاویر دکوراسیون های لوکس این روزها آکنده از کاغذ دیواری های پارچه ای می باشد: کاغذ دیواری خارجی و پارچه دیواری.

0%

Portrait onlyVIP Showroom: 2nd Floor, No.15, Narenjestan Diplomat Building, 7th Narenjestan Blvd., Farmanieh Cross, Up to Noboniad Sq., Pasdaran Ave., Tehran
Phone: +98 21 222 888 69
Branch 2nd: In Front of the Zaman museum,Falahi St., Za'feranieh, Tehran
Phone: +98 21 227 55 700
E-mail:marketing@talaei.ir
Designed by NiSa team

پـارسـی ENGLISH